– Hạng mục :lắp đặt kho lạnh bảo quản hàng đông lạnh tại khu Chợ Đầu mối Hòa Cường
– Chủ đầu tư: CTy TNHH Lương Thực- Thực Phẩm Huân Thúy
– Địa điểm : 29 Lê Sát , Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng
9 - Lắp đặt kho lạnh tại CTy TNHH Huân Thúy Đà Nẵng11 - Lắp đặt kho lạnh tại CTy TNHH Huân Thúy Đà Nẵng
21 - Lắp đặt kho lạnh tại CTy TNHH Huân Thúy Đà Nẵng
31 - Lắp đặt kho lạnh tại CTy TNHH Huân Thúy Đà Nẵng
 
61 - Lắp đặt kho lạnh tại CTy TNHH Huân Thúy Đà Nẵng51 - Lắp đặt kho lạnh tại CTy TNHH Huân Thúy Đà Nẵng
12 - Lắp đặt kho lạnh tại CTy TNHH Huân Thúy Đà Nẵng71 - Lắp đặt kho lạnh tại CTy TNHH Huân Thúy Đà Nẵng
 
15 - Lắp đặt kho lạnh tại CTy TNHH Huân Thúy Đà Nẵng111 - Lắp đặt kho lạnh tại CTy TNHH Huân Thúy Đà Nẵng
41 - Lắp đặt kho lạnh tại CTy TNHH Huân Thúy Đà Nẵng14 - Lắp đặt kho lạnh tại CTy TNHH Huân Thúy Đà Nẵng