– Hạng mục : lắp đặt kho lạnh bảo quản trái dừa tươi – Cty Bilicom Đà Nẵng
– Địa điểm : 89 Trương Định, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng.11 - lắp kho lạnh bảo quản dừa tươi tại Đà Nẵng 21 - lắp kho lạnh bảo quản dừa tươi tại Đà Nẵng 31 - lắp kho lạnh bảo quản dừa tươi tại Đà Nẵng 41 - lắp kho lạnh bảo quản dừa tươi tại Đà Nẵng 51 - lắp kho lạnh bảo quản dừa tươi tại Đà Nẵng 6 - lắp kho lạnh bảo quản dừa tươi tại Đà Nẵng WP 20160725 007 - lắp kho lạnh bảo quản dừa tươi tại Đà Nẵng