– Hạng mục : Cung cấp lắp đặt kho bảo quản mực 1 nắng 8 tấn nhiệt độ -20 oC
– Địa điểm : 145 Kỳ Đồng, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng
1 - lắp kho lạnh bảo quản mực 1 nắng 2 - lắp kho lạnh bảo quản mực 1 nắng 3 - lắp kho lạnh bảo quản mực 1 nắng 4 - lắp kho lạnh bảo quản mực 1 nắng 5 - lắp kho lạnh bảo quản mực 1 nắng 6 - lắp kho lạnh bảo quản mực 1 nắng 7 - lắp kho lạnh bảo quản mực 1 nắng