Đơn vị thi công kho lạnh Đà Nẵng. Cung cấp lắp đặt kho lạnh bảo quản thực phẩm tại công ty TNHH BLUESEA FOOD .

bluesea food1 - Cung cấp lắp đặt kho lạnh bảo quản thực phẩm tại công ty TNHH BLUESEA FOOD

bluesea food2 - Cung cấp lắp đặt kho lạnh bảo quản thực phẩm tại công ty TNHH BLUESEA FOOD

bluesea food3 - Cung cấp lắp đặt kho lạnh bảo quản thực phẩm tại công ty TNHH BLUESEA FOOD

bluesea food4 - Cung cấp lắp đặt kho lạnh bảo quản thực phẩm tại công ty TNHH BLUESEA FOOD