– Hạng mục : Cung cấp lắp đặt kho mát và kho đông
– Địa điểm : Xã Cam Hải Đông, Huyện Cam lâm, Tỉnh Khánh Hòa.
kl resortdvP1070100 - Kho lạnh khách sạn - resort  Khánh Hòa

vtP1070005 - Kho lạnh khách sạn - resort  Khánh HòaCung cấp kho lạnh Resort Đỉnh Vàng
kl resortdvP10701241 - Kho lạnh khách sạn - resort  Khánh Hòa
kl resortdvP10701461 - Kho lạnh khách sạn - resort  Khánh Hòa
kl resortdvP10701471 - Kho lạnh khách sạn - resort  Khánh Hòa
kl resortdvP10701891 - Kho lạnh khách sạn - resort  Khánh Hòa
kl resortdvP10702011 - Kho lạnh khách sạn - resort  Khánh Hòa
kl resortdvP10702451 - Kho lạnh khách sạn - resort  Khánh Hòa
kl resortdvP10702731 - Kho lạnh khách sạn - resort  Khánh Hòa
23 - Kho lạnh khách sạn - resort  Khánh Hòa