Cung cấp kho lạnh Cty TNHH MTV Toàn Thành
– Hạng mục : Cung cấp lắp đặt kho lạnh bảo quản sữa chua vinamilk. Sửa chữa nâng cấp toàn bộ kho lạnh cũ
– Địa điểm : lô 7,8,9 Phạm Kiệt, Quận Ngũ Hành Sơn TP Đà Nẵng
tt1A - Kho lanh bảo quản sữa vinamilk - Cty MTV Toàn Thành 213 - Kho lanh bảo quản sữa vinamilk - Cty MTV Toàn Thànhtt1AA - Kho lanh bảo quản sữa vinamilk - Cty MTV Toàn Thành tt1 - Kho lanh bảo quản sữa vinamilk - Cty MTV Toàn Thành
311 - Kho lanh bảo quản sữa vinamilk - Cty MTV Toàn Thành 291 - Kho lanh bảo quản sữa vinamilk - Cty MTV Toàn Thành 281 - Kho lanh bảo quản sữa vinamilk - Cty MTV Toàn Thành 212 - Kho lanh bảo quản sữa vinamilk - Cty MTV Toàn Thành 191 - Kho lanh bảo quản sữa vinamilk - Cty MTV Toàn Thành 201 - Kho lanh bảo quản sữa vinamilk - Cty MTV Toàn Thành 1A2 - Kho lanh bảo quản sữa vinamilk - Cty MTV Toàn Thành 161 - Kho lanh bảo quản sữa vinamilk - Cty MTV Toàn Thànhtt5 - Kho lanh bảo quản sữa vinamilk - Cty MTV Toàn Thành
tt7 - Kho lanh bảo quản sữa vinamilk - Cty MTV Toàn Thành
tt11 - Kho lanh bảo quản sữa vinamilk - Cty MTV Toàn Thành331 - Kho lanh bảo quản sữa vinamilk - Cty MTV Toàn Thành 351 - Kho lanh bảo quản sữa vinamilk - Cty MTV Toàn Thành2B - Kho lanh bảo quản sữa vinamilk - Cty MTV Toàn Thành2A1 - Kho lanh bảo quản sữa vinamilk - Cty MTV Toàn Thành