Cung cấp Kho lạnh bảo quản mực khô cho DNTN Tống Viết Hùng
– Hạng mục : Cung cấp lắp đặt kho lạnh bảo quản mực khô
— Địa điểm : Khu công nghiệp thủy sản Thọ Quang Đà Nẵng
12 - Kho lạnh bảo quản mực khô - DNTN Tống Viết Hùng
mkah1 - Kho lạnh bảo quản mực khô - DNTN Tống Viết Hùng

mkah2 - Kho lạnh bảo quản mực khô - DNTN Tống Viết Hùng
mkah3 - Kho lạnh bảo quản mực khô - DNTN Tống Viết Hùng
mkah4 - Kho lạnh bảo quản mực khô - DNTN Tống Viết Hùng
mkah6 1371722102 0 - Kho lạnh bảo quản mực khô - DNTN Tống Viết Hùng
mkahP1040495 - Kho lạnh bảo quản mực khô - DNTN Tống Viết Hùng
mkahP1040634 - Kho lạnh bảo quản mực khô - DNTN Tống Viết Hùng113 - Kho lạnh bảo quản mực khô - DNTN Tống Viết Hùng