Cung cấp Kho lạnh bảo quản mực khô cho DNTN Tống Viết Hùng
– Hạng mục : Cung cấp lắp đặt kho lạnh bảo quản mực khô
— Địa điểm : Khu công nghiệp thủy sản Thọ Quang Đà Nẵng
12


Kho lạnh bảo quản mực khô
Kho lạnh bảo quản mực khô
Kho lạnh bảo quản mực khô
Kho lạnh bảo quản mực khô
Kho lạnh bảo quản mực khô
Kho lạnh bảo quản mực khô1