– Hạng mục : Cung cấp lắp đặt kho lạnh bảo quản – cấp đông mực
– Địa điểm : Thôn 10, Xã Bình Dương, Huyện Thăng Bình, Tỉnh Quảng Nam