– Hạng mục : Cung cấp lắp đặt kho lạnh bảo quản – cấp đông mực
– Địa điểm : Thôn 10, Xã Bình Dương, Huyện Thăng Bình, Tỉnh Quảng Nam
vm at11 - Kho lạnh bảo quản mực đông-vựa mực Anh Tiến

vm at21 - Kho lạnh bảo quản mực đông-vựa mực Anh Tiến
vm at31 - Kho lạnh bảo quản mực đông-vựa mực Anh Tiến
vm at41 - Kho lạnh bảo quản mực đông-vựa mực Anh Tiến