– Hạng mục : Cung cấp lắp đặt kho lạnh bảo quản – cấp đông mực
– Địa điểm : Thôn Hà Bình, Xã Bình Minh, Huyện Thăng Bình, Tỉnh Quảng Nam
vm at1 - Kho lạnh bảo quản mực đông - vựa mực Anh Thành
P10400831 - Kho lạnh bảo quản mực đông - vựa mực Anh Thành
vm at1a - Kho lạnh bảo quản mực đông - vựa mực Anh Thành
P1040135 - Kho lạnh bảo quản mực đông - vựa mực Anh Thànhvm at2 - Kho lạnh bảo quản mực đông - vựa mực Anh Thành
vm at3 - Kho lạnh bảo quản mực đông - vựa mực Anh Thành
vm at4 - Kho lạnh bảo quản mực đông - vựa mực Anh Thành
vm at5 - Kho lạnh bảo quản mực đông - vựa mực Anh Thành
vm at6 - Kho lạnh bảo quản mực đông - vựa mực Anh Thành
vm at7 - Kho lạnh bảo quản mực đông - vựa mực Anh Thành10 - Kho lạnh bảo quản mực đông - vựa mực Anh Thành1110 - Kho lạnh bảo quản mực đông - vựa mực Anh Thành