– Hạng mục : Cung cấp lắp đặt kho lạnh bảo quản mực đông lạnh
– Địa điểm : Thôn Tân An, Xã Bình Minh, Huyện Thăng Bình, Tỉnh Quảng Nam
m anP10106351 - Kho lạnh bảo quản mực đông- vựa mực Anh Nhật

m anP10106461 - Kho lạnh bảo quản mực đông- vựa mực Anh Nhật
m anP10106611 - Kho lạnh bảo quản mực đông- vựa mực Anh Nhật
m anP10106731 - Kho lạnh bảo quản mực đông- vựa mực Anh Nhật
m anP10106761 - Kho lạnh bảo quản mực đông- vựa mực Anh Nhật
m anP10106771 - Kho lạnh bảo quản mực đông- vựa mực Anh Nhật
m anP10106781 - Kho lạnh bảo quản mực đông- vựa mực Anh Nhật
m anP10106791 - Kho lạnh bảo quản mực đông- vựa mực Anh Nhật