– Hạng mục : Cung cấp lắp đặt kho lạnh sữa chua váng sữa tại Tam Kỳ
– Địa điểm : 77 Trương Chí Cương, TP Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam3

2
1