hcdg ta1 - Hầm cấp đông gió 5 tấn - công ty TNHH Thái An

hcdg ta2 - Hầm cấp đông gió 5 tấn - công ty TNHH Thái An
hcdg taP1020133 - Hầm cấp đông gió 5 tấn - công ty TNHH Thái An
hcdg taP1020252 - Hầm cấp đông gió 5 tấn - công ty TNHH Thái An
hcdg taP1060678 - Hầm cấp đông gió 5 tấn - công ty TNHH Thái An